سبز آرنگ مرکزی:

تولید و بازرگانی محصولات و نهاده های گلخانه ای

“متعهد به حفظ محیط زیست”

آدرس دفتر مرکزی : تهران – میرزابابایی-پلاک 162

آدرس مجموعه گلخانه ای: شهرک گلخانه ای مهرگان – لاله 8

موبایل : 09109083898

تلفن : 02144428789